Friday, November 20, 2009

Vladimir Mayakovsky (1893-1930)

Aleksandr Rodchenko, 1924. Vladimir Mayakovsky. Gelatin silver prints.

No comments: